TinNghiaBank tạo hiện tượng

Gốc
TinNghiaBank trở thành ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên và duy nhất vượt các chỉ tiêu kinh doanh chính trong năm 2011 chỉ sau 9 tháng.

Ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa (TinNghiaBank) bất ngờ tạo hiện tượng về kết quả hoạt động trong hệ thống các ngân hàng thương mại năm nay.

Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán, tính đến ngày 30/9/2011, TinNghiaBank đã vượt gần hết các chỉ tiêu do đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 thông qua.

Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm, ngân hàng này đã đạt mức tăng trưởng ở nhiều chỉ tiêu như: tổng tài sản đạt 58.939 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2010, vượt 7,16% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế là 579,6 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2010, vượt 5,3% kế hoạch; tổng vốn huy động đạt gần 53.325 tỷ đồng, vượt 11,1% kế hoạch; riêng tổng dư nợ tín dụng đạt hơn 24.676 tỷ đồng và mới hoàn thành 82,3% kế hoạch.

Kết quả trên là một bất ngờ khi TinNghiaBank trở thành ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên và duy nhất vượt các chỉ tiêu kinh doanh chính trong năm 2011 chỉ sau 9 tháng (theo các thông tin công bố chính thức). Trong khi đó, hầu hết các thành viên mới chỉ đạt khoảng 60% - 80% các chỉ tiêu kế hoạch năm trong cùng kỳ so sánh.

Tin nóng

Tin mới