CTCP Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Tân Kỷ (mã CK: TKC) xin ý kiến cổ đông đến hết ngày 8.3 về việc chia cổ tức bằng CP và tăng VĐL. Theo đó, TKC sẽ chia cổ tức năm 2009 cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 20% từ nguồn lợi nhuận sau thuế để lại với tổng số cổ phiếu phát hành trả cổ tức là 1.208.000 CP.

Số CP lẻ phát sinh sẽ được Cty trả bằng tiền mặt theo mệnh giá 10.000 đồng/CP. TKC cũng sẽ phát hành CP cho cổ đông hiện hữu tỉ lệ 3:1 với giá 15.000 đồng/CP và phát hành cho CBCNV với tỉ lệ không quá 5% vốn cổ phần đang lưu hành với giá 15.000 đồng/CP. Tổng số lượng CP phát hành cho CBCNV là 297.500 CP.