Bà Ngô Thị Ngọc Quyên, vợ ông Liu Chien Lin - Ủy viên HĐQT CTCP Công Nghiệp Tung Kuang (HNX: TKU) đăng ký mua 600,000 cp TKU để tăng sở hữu.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Thị Ngọc Quyên
- Mã chứng khoán: TKU
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 227,975 CP (tỷ lệ 0.94%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Liu Chien Lin
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 188,564 CP (tỷ lệ 0.01%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 600,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng số lượng sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 08/10/2014
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 06/11/2014.

HNX