Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ thuộc CTCP Thương mại Xi măng (MCK: TMX).

Tên người thực hiện giao dịch: Lê Kim Phương Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Nhân viên công bố thông tin Mã chứng khoán giao dịch: TMX Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.900 CP Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.800 CP Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 30/03/2010 đến ngày 30/05/2010.