(ĐTCK-online) CTCP Thương mại xuất nhập khẩu Thiên Nam (TNA) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 9 năm 2009 với tổng doanh thu đạt 35,04 tỷ đồng bằng 50,96% so với tháng 8; lợi nhuận trước thuế đạt 2,69 tỷ đồng, tăng 60,12% so với tháng 8.

Tính đến hết tháng 9/2009, Công ty đạt 360,01 tỷ đồng tổng doanh thu, bằng 72% so với kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 15,04 tỷ đồng, bằng 58,18% so với kế hoạch năm.