Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè đã tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 ngày 17 tháng 4 năm 2010 thông qua các vấn đề sau:

Điều 1. Thông qua báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc. Với các chỉ tiêu chính: - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009: ▪ Sản lượng sản xuất thép cán đạt 93.634 tấn, tăng hơn so với kế hoạch là 1,77% ▪ Sản xuất kinh doanh ô xy đạt sản lượng 350.666 chai, giảm 16% so với 2008 ▪ Lợi nhuận trước thuế : 54.531.893.350 đồng. ▪ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 33.270.708.326 đồng - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010, phấn đấu đạt các chỉ tiêu: ▪ Thép cán: sản xuất - tiêu thụ 95.000 tấn ▪ Ô xy: 350.000 chai, bằng năm 2009 ▪ Lợi nhuận: phấn đấu đạt 17,7 tỷ đồng ▪ Cổ tức: dự kiến 10 %/năm Điều 2. Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty trong năm 2009. Điều 3. Thông qua tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2009 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 27% vốn điều lệ (81,15% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối) bằng 27.000.000.000 đ. Trong đó: - Cổ tức bằng tiền: 12% tương đương 12 tỉ đồng - Cổ tức bằng cổ phiếu: 15% tương đương 15 tỉ đồng Điều 4. Thông qua tờ trình tăng vốn điều lệ đợt 1 từ 100 tỉ lên 115 tỉ đồng, nguồn từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, bằng hình thức trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Điều 5. Thông qua tờ trình về chủ trương tăng vốn điều lệ đợt 2 từ 115 tỉ lên 155 tỉ đồng, theo phương thức phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm xây dựng phương án phát hành chi tiết, giá phát hành, lựa chọn thời điểm thích hợp và các vấn đề liên quan đến việc phát hành. Điều 6. Thông qua tờ trình mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2010. Điều 7. Thông qua tờ trình về công tác triển khai các dự án, tiếp tục khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý, giải pháp công nghệ và thu xếp vốn để sang năm 2011 thực hiện phương án di dời, đồng thời hoàn thành việc chuyển đổi công năng - khai thác sử dụng mặt bằng hiện hữu của Công ty. Điều 8. Chuẩn y kết quả bầu ông Nguyễn Hải Bằng đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát của Công ty. Điều 9. Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội, lập ra chương trình hành động phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 và các nội dung đã được Đại hội quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Điều 10. Giao cho Ban Kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội, đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.