TNXP là tổ chức kinh tế-xã hội đặc thù

Gốc
(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ đã chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định quy định về tổ chức, chính sách đối với thanh niên xung phong (TNXP) tham gia phát triển kinh tế - xã hội và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước đối với TNXP.

TNXP là tổ chức kinh tế - xã hội đặc thù do cơ quan có thẩm quyền thành lập để huy động thanh niên xung kích tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở biên giới, hải đảo, vùng khó khăn và nhiệm vụ cấp bách, đột xuất khác do cơ quan có thẩm quyền giao nhằm góp phần giáo dục, rèn luyện và đào tạo thanh niên. Về cơ cấu tổ chức, TNXP gồm lực lượng TNXP Trung ương và lực lượng TNXP cấp tỉnh. Lực lượng TNXP bao gồm các đơn vị TNXP trực thuộc, do cơ quan có thẩm quyền thành lập và chỉ được thành lập khi có từ 3 đơn vị trực thuộc trở lên. Các đơn vị thuộc lực lượng TNXP gồm: Ban Chỉ huy lực lượng TNXP; Tổng đội TNXP; Trung tâm hoặc Trường Giáo dục lao động xã hội TNXP; Doanh nghiệp TNXP và các đơn vị TNXP khác theo quy định của pháp luật. Việc thành lập, giải thể đơn vị TNXP được thực hiện theo nguyên tắc: Chỉ thành lập đơn vị TNXP khi cần thiết phải huy động đội hình lao động tập trung trong thời gian 24 tháng trở lên để thực hiện nhiệm vụ khó khăn, đột xuất của Nhà nước giao. Đơn vị TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ thì giải thể hoặc chuyển đổi thành đơn vị kinh tế, xã hội khác theo quy định của pháp luật. Nhiều chính sách ưu đãi đối với TNXP Theo Dự thảo Nghị định, Tổng đội TNXP được ngân sách Nhà nước cấp chi hoạt động thường xuyên cho bộ máy quản lý; là đối tượng được Nhà nước giao quyền sử dụng đất, giao rừng; được miễn, giảm thuế sử dụng đất trong thời gian thực hiện dự án. Tổng đội TNXP cũng là đối tượng được vay vốn tín dụng ưu đãi để sản xuất; được ủy thác vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội cho các hộ gia đình đội viên TNXP thuộc Tổng đội để sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật... Doanh nghiệp TNXP được ưu tiên tạm ứng vốn ngân sách để thi công các công trình, dự án được Nhà nước giao ở vùng khó khăn; được ưu tiên tham gia hoạt động trong lĩnh vực cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích... Đội viên TNXP được Nhà nước tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, vui chơi, giải trí, thể dục thể thao, chăm sóc y tế. Người được tuyển dụng vào ngạch công chức, viên chức Nhà nước thì thời gian thực hiện nhiệm vụ trong TNXP được tính là thời gian công tác liên tục... Bên cạnh việc quy định chính sách chung đối với đội viên TNXP, dự thảo Nghị định cũng quy định cụ thể chính sách đối với đội viên TNXP làm nhiệm vụ ở vùng khó khăn, lĩnh vực và công việc khó khăn. Theo đó, ngoài các chính sách trên, họ còn được hưởng sinh hoạt phí trong 6 tháng đầu khi tham gia TNXP (mỗi tháng bằng mức lương tối thiểu). Sau 2 năm hoàn thành nhiệm vụ, nếu định cư lâu dài tại nơi đơn vị đóng quân ở vùng khó khăn thì được đơn vị đề nghị cấp có thẩm quyền giao quyền sử dụng đất, được hỗ trợ tiền để làm nhà ở và vay tín dụng ưu đãi để sản xuất... Nếu trở về địa phương thì được hưởng trợ cấp 1 lần (mỗi năm làm việc trong đơn vị TNXP bằng 1 tháng tiền công hoặc nửa tháng tiền lương đang hưởng), được áp dụng chính sách ưu tiên về tuyển sinh, tuyển dụng, học nghề, sắp xếp việc làm như đối với người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Mời bạn đọc xem toàn văn Dự thảo Nghị định và góp ý. Cổng TTĐT Chính phủ TNXP là tổ chức kinh tế - xã hội đặc thù do cơ quan có thẩm quyền thành lập để huy động thanh niên xung kích tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở biên giới, hải đảo, vùng khó khăn và nhiệm vụ cấp bách, đột xuất khác do cơ quan có thẩm quyền giao nhằm góp phần giáo dục, rèn luyện và đào tạo thanh niên. Về cơ cấu tổ chức, TNXP gồm lực lượng TNXP Trung ương và lực lượng TNXP cấp tỉnh. Lực lượng TNXP bao gồm các đơn vị TNXP trực thuộc, do cơ quan có thẩm quyền thành lập và chỉ được thành lập khi có từ 3 đơn vị trực thuộc trở lên. Các đơn vị thuộc lực lượng TNXP gồm: Ban Chỉ huy lực lượng TNXP; Tổng đội TNXP; Trung tâm hoặc Trường Giáo dục lao động xã hội TNXP; Doanh nghiệp TNXP và các đơn vị TNXP khác theo quy định của pháp luật. Việc thành lập, giải thể đơn vị TNXP được thực hiện theo nguyên tắc: Chỉ thành lập đơn vị TNXP khi cần thiết phải huy động đội hình lao động tập trung trong thời gian 24 tháng trở lên để thực hiện nhiệm vụ khó khăn, đột xuất của Nhà nước giao. Đơn vị TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ thì giải thể hoặc chuyển đổi thành đơn vị kinh tế, xã hội khác theo quy định của pháp luật. Nhiều chính sách ưu đãi đối với TNXP Theo Dự thảo Nghị định, Tổng đội TNXP được ngân sách Nhà nước cấp chi hoạt động thường xuyên cho bộ máy quản lý; là đối tượng được Nhà nước giao quyền sử dụng đất, giao rừng; được miễn, giảm thuế sử dụng đất trong thời gian thực hiện dự án. Tổng đội TNXP cũng là đối tượng được vay vốn tín dụng ưu đãi để sản xuất; được ủy thác vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội cho các hộ gia đình đội viên TNXP thuộc Tổng đội để sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật... Doanh nghiệp TNXP được ưu tiên tạm ứng vốn ngân sách để thi công các công trình, dự án được Nhà nước giao ở vùng khó khăn; được ưu tiên tham gia hoạt động trong lĩnh vực cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích... Đội viên TNXP được Nhà nước tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, vui chơi, giải trí, thể dục thể thao, chăm sóc y tế. Người được tuyển dụng vào ngạch công chức, viên chức Nhà nước thì thời gian thực hiện nhiệm vụ trong TNXP được tính là thời gian công tác liên tục... Bên cạnh việc quy định chính sách chung đối với đội viên TNXP, dự thảo Nghị định cũng quy định cụ thể chính sách đối với đội viên TNXP làm nhiệm vụ ở vùng khó khăn, lĩnh vực và công việc khó khăn. Theo đó, ngoài các chính sách trên, họ còn được hưởng sinh hoạt phí trong 6 tháng đầu khi tham gia TNXP (mỗi tháng bằng mức lương tối thiểu). Sau 2 năm hoàn thành nhiệm vụ, nếu định cư lâu dài tại nơi đơn vị đóng quân ở vùng khó khăn thì được đơn vị đề nghị cấp có thẩm quyền giao quyền sử dụng đất, được hỗ trợ tiền để làm nhà ở và vay tín dụng ưu đãi để sản xuất... Nếu trở về địa phương thì được hưởng trợ cấp 1 lần (mỗi năm làm việc trong đơn vị TNXP bằng 1 tháng tiền công hoặc nửa tháng tiền lương đang hưởng), được áp dụng chính sách ưu tiên về tuyển sinh, tuyển dụng, học nghề, sắp xếp việc làm như đối với người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Mời bạn đọc xem toàn văn Dự thảo Nghị định và góp ý. Cổng TTĐT Chính phủ

Tin nóng

Tin mới