Tổ chức giám sát 23 chuyên đề về quản lý nhà nước

Gốc
Theo lãnh đạo huyện Nhơn Trạch, năm 2019 HĐND huyện đã tổ chức 91 cuộc khảo sát, giám sát 23 nội dung chuyên đề về quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh; tiếp nhận xử lý 48 đơn, thư khiếu nại, phản ảnh của công dân theo quy định; xử lý và chuyển đề nghị cơ quan chức năng xem xét, trả lời người dân 37 trường hợp; phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và thường trực HĐND các xã tổ chức 6 đợt tiếp xúc cử tri cho Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh trước và sau kỳ họp theo quy định tại 18 cụm điểm trên địa bàn...

Việc củng cố, kiện toàn bộ máy nhân sự các phòng, ban chuyên môn và thực hiện công tác quản lý, tuyển dụng, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp được chú trọng. Công tác cải cách hành chính ở hai cấp được quan tâm thực hiện tốt; tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn đạt trên 99%, trong đó cấp xã đạt 99,8% (tăng 0,49% so năm 2018) và cấp huyện đạt 99,6% (tăng 1% so năm 2018)... góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn tiếp tục phát triển ổn định; quốc phòng an ninh được đảm bảo giữ vững.

Hà Anh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202001/huyen-nhon-trach-to-chuc-giam-sat-23-chuyen-de-ve-quan-ly-nha-nuoc-2984038/