Tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Gốc
Sáng 4-5, tại Hà Nội, Học viện Quốc phòng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trung tướng Lương Đình Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy học viện chủ trì hội nghị.
0:00 / 0:00
0:00

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến cho 470 đồng chí là sĩ quan cấp Thiếu tá trở lên.

Trung tướng Lương Đình Hồng phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đồng chí cán bộ, đảng viên sẽ được nghe giới thiệu những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong 4 chuyên đề: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ Đảng; chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng, an ninh Việt Nam. Qua đó, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, tư tưởng và hành động về những quan điểm, chủ trương, đường lối, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong những năm tới.

Các cán bộ, đảng viên Học viện Quốc phòng tham dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Lương Đình Hồng cho biết, để nâng cao chất lượng hiệu quả việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng của học viện cần cụ thể hóa các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp vào chương trình hành động nghị quyết theo từng tháng, quý, năm; chủ động nghiên cứu, quán triệt, đưa các nội dung Nghị quyết vào huấn luyện-đào tạo, nghiên cứu khoa học; kết hợp việc tổ chức học tập, quán triệt với tự nghiên cứu, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức tư tưởng và hành động, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân đưa nhanh Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống…

Tin, ảnh: THU THẢO

Nguồn QĐND https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/to-chuc-hoi-nghi-nghien-cuu-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-dai-hoi-xiii-cua-dang-658549