QĐND - Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị vừa có Hướng dẫn thực hiện ""Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"" năm 2013. Theo đó, chủ đề Ngày Pháp luật năm 2013 là: ""Toàn quân tham gia xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh"". Ngày Pháp luật năm 2013 được triển khai trong một tuần (từ ngày 4-11 đến 10-11-2013, cao điểm là ngày 9-11). Nội dung Ngày Pháp luật năm 2013 tập trung tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật (9-11); vị trí, vai trò của Hiến pháp và những quan điểm, nội dung cơ bản sửa đổi Hiến pháp năm 1992; thông tin về tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật của đơn vị và toàn quân trong năm 2013 và nội dung, biện pháp tăng cường kỷ luật trong thời gian tới; biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội.

Từ năm 2013, các đơn vị thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" hằng năm vào ngày 9-11; đồng thời vẫn tổ chức Ngày Pháp luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam theo Chỉ thị số 04/CT-BQP ngày 20-1-2011 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật trong quân đội.

Để Ngày Pháp luật năm 2013 đem lại hiệu quả thiết thực, Tổng cục Chính trị yêu cầu các cơ quan, đơn vị toàn quân quán triệt đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung, yêu cầu về Ngày Pháp luật được quy định trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Nghị định 28/2013/NĐ-CP của Chính phủ; tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật chặt chẽ, đồng bộ, phù hợp với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của từng đơn vị.

KIM NGỌC