(Chinhphu.vn) - Theo Quyết định 2059/QĐ-TTg về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường, Ban Chỉ đạo Trung ương gồm 20 thành viên do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng làm Trưởng ban.

3 Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường gồm: Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; mời Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình.

16 Ủy viên gồm: Mời 1 Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; mời 1 lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch Nước, Văn phòng Quốc hội; 1 lãnh đạo các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông và Văn phòng Chính phủ; 1 Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Ban Chỉ đạo Trung ương Trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp các Bộ, ngành và địa phương trong việc thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường; tổ chức thực hiện Quyết định số 1682/QĐ-TTg ngày 27/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tiếp tục thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường theo Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15/11/2008 của Quốc hội khóa XII giai đoạn 2011-2014.

Ban Chỉ đạo cũng nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thí điểm.

Đồng thời, tổ chức tổng kết việc thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường, làm cơ sở cho việc nghiên cứu, đề xuất, sửa đổi, bổ sung các quy định của Hiến pháp năm 1992 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tổ chức bộ máy chính quyền địa phương các cấp.

Bộ Nội vụ là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương. Giúp việc cho Ban Chỉ đạo Trung ương có Tổ Công tác do Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định thành lập và trực tiếp chỉ đạo.

Hoàng Diên