Đảng ủy Tổng cục II căn cứ vào đặc thù nhiệm vụ của đơn vị, đề ra chủ trương, biện pháp và cách làm phù hợp để nhân rộng điển hình tiên tiến nên 5 năm qua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình có sức lan tỏa tốt, thiết thực góp phần xây dựng đơn vị VMTD.

Bắt đầu từ nhận thức Các tập thể, cá nhân điển hình chỉ xuất hiện một cách thực chất, thiết thực nếu Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) được tổ chức chặt chẽ, đúng mục tiêu và nội dung đề ra. Mối quan hệ biện chứng giữa tập thể, cá nhân điển hình và Phong trào TĐQT cần được quan tâm, giải quyết thỏa đáng. Nhận thức rõ quy luật ấy, cấp ủy Đảng, chỉ huy, chính ủy và chính trị viên các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức hoạt động thi đua – khen thưởng (TĐKT). Công tác TĐKT được thực hiện theo quy trình: Cấp ủy lãnh đạo, chỉ huy trực tiếp điều hành, cơ quan chính trị làm tham mưu, Hội đồng TĐKT các cấp giữ vai trò tư vấn đã phát huy hiệu quả tốt. Một trong những nhân tố quan trọng để có phong trào thi đua thực chất là hoạt động của hội đồng thi đua các cấp. Ở Tổng cục II, 100% các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục đã xây dựng quy chế công tác TĐKT và quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng TĐKT cấp mình. Cấp ủy Đảng, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp thường xuyên quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác TĐKT; thông qua tập huấn, giao ban nghiệp vụ công tác TĐKT để bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn. Chính vì vậy, đội ngũ làm công tác TĐKT các cấp đã có ý thức trách nhiệm cao, nhiệt tình công tác, có nhiều sáng kiến trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Chính nhờ việc vận hành tốt quy trình, quá trình tổ chức hoạt động thi đua là quá trình phát huy vai trò các tổ chức và huy động sự nỗ lực, cố gắng hết mình của mỗi tập thể, cá nhân nên 5 năm qua, phong trào thi đua trong Tổng cục đã phát triển đồng đều cả về diện rộng lẫn chiều sâu. Đây là tiền đề để xuất hiện những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Hướng về nơi khó khăn, gian khổ Thường vụ Đảng ủy Tổng cục đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị phát hiện, bồi dưỡng các điển hình tiên tiến, coi đây là nội dung lãnh đạo quan trọng của cấp ủy các cấp. Việc lựa chọn đối tượng để xây dựng điển hình là các tập thể, cá nhân trực tiếp làm nhiệm vụ SSCĐ, công tác nơi khó khăn, gian khổ và những nhân tố mới. Sau khi xác định được tập thể, cá nhân để xây dựng điển hình, Tổng cục chỉ đạo các đơn vị thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng thái độ trách nhiệm và động cơ phấn đấu đúng đắn; quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt và năng lực hoạt động thực tiễn, phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần đoàn kết, ý thức tổ chức kỷ luật cho cá nhân và tổ chức đó... Phát hiện điển hình đã khó, khẳng định và làm “tỏa sáng” các điển hình còn khó hơn. Đảng ủy Tổng cục đã kiên trì biện pháp này thông qua việc tổ chức các hội thi, hội thao chuyên ngành - nghiệp vụ, hội thao huấn luyện, hội thao kỹ thuật, diễn tập SSCĐ... để phát hiện, khẳng định và xây dựng điển hình tiên tiến.. Một vấn đề quan trọng nhằm thực sự chọn ra tập thể, cá nhân xứng đáng là công tác khen thưởng. Đảng ủy Tổng cục II đã lãnh đạo chặt chẽ vấn đề này. Khi xét khen thưởng, các đơn vị đã giữ vững nguyên tắc, đúng đối tượng, tiêu chuẩn và tỷ lệ khen thưởng, trong đó lấy tiêu chuẩn đặt lên hàng đầu; gắn việc xem xét thành tích của các tập thể và cá nhân trong Phong trào TĐQT, kết quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào của các ngành, với phân loại tổ chức đảng, đảng viên, phân loại các tổ chức quần chúng. Cán bộ chủ trì khi xét khen thưởng đều gắn chặt với kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Trong Tổng cục đã xuất hiện nhiều cách làm nhằm tôn vinh, phát huy vai trò các điển hình như thông qua hệ thống truyền thanh nội bộ để tuyên truyền, cổ vũ phong trào; tổ chức xây dựng và phát hành tập san “Tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến”; tổ chức các hội nghị rút kinh nghiệm và trao đổi, học tập về xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến ở từng ngành, từng phong trào thi đua. 5 năm qua, nhờ tiến hành chặt chẽ, đồng bộ nhiều biện pháp trong tổ chức hoạt động thi đua, trong đó chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến nên Phong trào TĐQT đã trở thành động lực to lớn, thúc đẩy từng cơ quan, đơn vị và toàn Tổng cục nỗ lực, cố gắng phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. Đại tá NGUYỄN QUANG DŨNG Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục II