QĐND Online- Ngày 24-5-2010, Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã ký Quyết định về việc ban hành Hướng dẫn “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số : 917/1999/CT-QP về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện trong toàn quân”.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 917/1999/CT-QP (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 917) của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, toàn quân đã đạt được kết quả khá toàn diện, góp phần xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, nâng cao chất lượng và sức mạnh chiến đấu của các lực lượng. Tuy nhiên, do tình hình phát triển, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Bộ Tổng Tham mưu hướng dẫn thực hiện Tiêu chuẩn 2, 3 để các cơ quan, đơn vị, nhà trường, bệnh viện, kho, xưởng, nhà máy, đoàn kinh tế, doanh nghiệp quân đội thực hiện thống nhất. Theo hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định số 814/QĐ-TM, ngày 24-5-2010 của Tổng Tham mưu trưởng, nội dung, chỉ tiêu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD) được quy định cụ thể. Tiêu chuẩn 2 bao gồm tổ chức biên chế đúng quy định, duy trì nghiêm các chế độ SSCĐ, huấn luyện giỏi. Tiêu chuẩn 3: xây dựng nền nếp chính quy và quản lý kỷ luật tốt (chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, Điều lệnh, Điều lệ và các chế độ quy định của quân đội; Duy trì nghiêm kỷ luật, nền nếp chế độ chính quy, tạo sự thống nhất cao trong đơn vị; Quản lý chặt chẽ con người, vũ khí trang bị; hạn chế thấp nhất các vụ việc vi phạm thông thường, đào cắt ngũ quân số; đơn vị không có vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng; không sử dụng bộ đội làm kinh tế trái quy định). Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu, lãnh đạo, chỉ huy các cấp tiếp tục tổ chức quán triệt Chỉ thị 917/1999/CT-QP của Bộ trưởng; Hướng dẫn của Bộ Tổng tham mưu đến mọi cán bộ, chiến sĩ để nắm vững nội dung, chỉ tiêu làm cơ sở phấn đấu xây dựng đơn vị đạt VMTD. Người chỉ huy, chính ủy (chính trị viên) trực tiếp chủ trì, chỉ đạo tổ chức thực hiện xây dựng đơn vị VMTD; gắn kết quả xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức đảng, cấp ủy, người chỉ huy và chính ủy (chính trị viên). Công tác chỉ đạo xây dựng đơn vị VMTD phải đồng bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, triển khai xây dựng toàn diện nhưng phải có trọng điểm; tập trung vào những khâu yếu, mặt yếu, đơn vị yếu; kịp thời rút kinh nghiệm, nhân điển hình tiên tiến… Trước ngày 30-11 hàng năm, các cấp tự đánh giá kết quả xây dựng đơn vị VMTD và báo cáo đề nghị cấp trên trực tiếp xét duyệt theo phân cấp quy định trong hướng dẫn. Quyết định (kèm theo hướng dẫn) này của Tổng Tham mưu trưởng có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Anh Thu