(CafeF) - Số tiền trên chưa bao gồm giá trị đất đai, đồng thời diện tích đất xây trường không thấp hơn 5ha.