ND - UBND tỉnh Quảng Trị vừa quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử cách mạng Thành Cổ Quảng Trị (giai đoạn 2), có vốn đầu tư gần 200 tỷ đồng, được triển khai từ năm 2009 đến năm 2015.