QĐND - BTL Công binh vừa kiểm tra, đánh giá kết quả "Hội thi niêm cất xe máy công binh toàn quân" tại Đơn vị H19, Binh đoàn Hương Giang. Những năm qua, ngành công binh của binh đoàn, trọng tâm là Đơn vị H19 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm công binh và VKTBKT cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, diễn tập, xây dựng công trình, phòng, chống lụt bão...