Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 10

Gốc
Hội nghị Trung ương 10 bàn về đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, chuẩn bị cho việc chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp và một số vấn đề quan trọng khác.

Nguồn: VTV