Tổng giá trị thực hiện đầu tư công trong xây dựng cơ bản tăng 36,9% so với cùng kỳ

Gốc
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% trong năm 2021, thời gian qua, công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh tiếp tục được các chủ đầu tư quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Nhờ đó, khối lượng giá trị thực hiện đầu tư công trong xây dựng cơ bản 4 tháng đầu năm 2021 tăng 36,9 % so với cùng kỳ năm 2020.

Một dự án xây dựng kết cấu hạ tầng lớn trên địa bàn TP Đồng Hới đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Các công trình chuyển tiếp từ năm 2020 sang năm 2021, các công trình, dự án trọng điểm, lớn được các chủ đầu tư đặc biệt quan tâm chỉ đạo, đốc thúc đẩy nhanh tiến độ thi công theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh. Tính chung 4 tháng đầu năm 2021, vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh do địa phương quản lý ước thực hiện được 866,5 tỷ đồng, tăng 36,9 % so với cùng kỳ năm 2020.

Công trình sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Đồng Vạt ở huyện Quảng Trạch đang được đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão năm 2021.

Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh và địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp theo Kế hoạch hành động số 45/KH-UBND ngày 11-1-2021 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư, nhất là công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu…; thường xuyên rà soát, kiểm tra, đôn đốc không để xảy ra tình trạng chậm giao kế hoạch vốn, tồn đọng vốn, tồn đọng hồ sơ giải quyết các thủ tục dự án đầu tư; đẩy nhanh công tác nghiệm thu, quyết toán, không để dồn vào cuối năm; chủ động rà soát tiến độ giải ngân của từng dự án để kịp thời có phương án xử lý cụ thể; kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn nhằm bảo đảm hiệu quả vốn đầu tư; xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2021 của các cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở địa phương và xác định đây là nhiệm vụ trực tiếp của người đứng đầu các sở, ngành và địa phương; kết quả giải ngân vốn đầu tư công được xem là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và tập thể, cá nhân liên quan.

Dự án sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn hồ chứa nước Thạch Trường ở huyện Quảng Trạch đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo chức năng nhiệm vụ được giao thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Trong trường hợp vượt thẩm quyền được giao thì báo cáo UBND tỉnh phương án xử lý phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh, địa phương đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021...

Bùi Thành

Nguồn Quảng Bình http://www.baoquangbinh.vn/kinh-te/202105/tong-gia-tri-thuc-hien-dau-tu-cong-trong-xay-dung-co-ban-tang-369-so-voi-cung-ky-2188669/