Ngày 02/12/2015, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình hành động số 25 tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Mai Thế Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phạm Minh Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban, Ban Tổ chức Trung ương…; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu , Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an…

Tong ket Chuong trinh hanh dong so 25 tiep tuc thuc hien Nghi quyet TW 4 (khoa XI) - Anh 1

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đại tướng Trần Đại Quang nêu rõ: Việc tổng kết Chương trình hành động số 25 và Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2010 - 2015 trong Công an nhân dân (CAND) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Sau 2 năm tổ chức thực hiện Chương trình hành động, các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ CATW đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, yêu cầu cấp bách trước mắt và lâu dài; thấy rõ và sâu sắc hơn những ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân để khắc phục, sửa chữa; chủ động phòng ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị, ngăn chặn sự tha hóa về phẩm chất đạo đức, lối sống; tích lũy kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu của lãnh đạo cấp ủy, chỉ huy Công an các đơn vị, tạo sự đoàn kết, thống nhất, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Cương lĩnh, Điều lệ của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy CATW đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ đạt được những kết quả tích cực, nắm vững tình hình đội ngũ cán bộ, đảng viên, kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật của tổ chức đảng và đảng viên, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và trong các đơn vị…

Báo cáo tại Hội nghị khẳng định: Qua 2 năm thực hiện, Chương trình hành động số 25 của Đảng bộ CATW đã tạo những chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên đã nhận thức rõ hơn, đầy đủ hơn yêu cầu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng; nhận diện rõ hơn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Chủ động khắc phục, sửa chữa hiệu quả những khuyết điểm, hạn chế; góp phần quan trọng vào việc xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức đảng.

CAND luôn là lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước. Trong lực lượng CAND không có cán bộ, đảng viên, chiến sỹ suy thoái về tư tưởng chính trị. Tuyệt đại bộ phận cán bộ, đảng viên, chiến sỹ luôn kiên định lập trường tư tưởng giai cấp công nhân, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc xã hội chủ nghĩa và nhân dân, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống lành mạnh, luôn xác định rõ trách nhiệm và tích cực tham gia xây dựng Đảng. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp được quan tâm củng cố, có tiến bộ về nhiều mặt; trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực lãnh đạo, chỉ huy từng bước được nâng lên, quy tụ được trí tuệ, sức mạnh của tập thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổ chức bộ máy Công an các cấp được kiện toàn tinh gọn, chuyên sâu, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ. Tổ chức Đảng trong CAND được kiện toàn; hoạt động đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng cao. Kỷ cương, kỷ luật, đoàn kết thống nhất trong Đảng được củng cố. Nguyên tắc Đảng lãnh đạo CAND tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt được giữ vững và tăng cường.

Quán triệt, thực hiện nghiêm túc quy định Điều lệ Đảng; các nghị quyết, quyết định, quy chế, quy định của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; bám sát nhiệm vụ chính trị và yêu cầu về công tác xây dựng Đảng, cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ đã tích cực triển khai, thực hiện. Chất lượng hoạt động công tác kiểm tra, giám sát từng bước được nâng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Công an, công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới.

Tong ket Chuong trinh hanh dong so 25 tiep tuc thuc hien Nghi quyet TW 4 (khoa XI) - Anh 2

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an trao Cờ thi đua của Đảng ủy CATW cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh một số công tác trọng tâm cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Theo đó, sẽ tổ chức phát động đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt trong lực lượng CAND quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; xây dựng chương trình hành động toàn khóa và chương trình hành động cho năm 2016. Đồng thời với việc triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản pháp luật đã ban hành có liên quan trực tiếp đến công tác của lực lượng CAND như Bộ Luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng Hình sự (sửa đổi), Luật Tạm giữ, tạm giam, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự… Tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy, nhất là bộ máy lãnh đạo chỉ huy Công an các cấp, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Chú trọng vấn đề bố trí sử dụng biên chế và bố trí lực lượng có hiệu quả, theo hướng tăng cường cho Công an cấp huyện, cho cơ sở và lực lượng trực tiếp chiến đấu. Rà lại đội ngũ cán bộ, đặc biệt quan tâm phát huy đội ngũ trí thức trong CAND. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Thực hiện quy chế nêu gương, cán bộ lãnh đạo chỉ huy phải gương mẫu nhất trong thực hiện nhiệm vụ…

Về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng cần tiếp tục bám sát những yêu cầu và hướng dẫn của Trung ương và Ủy ban Kiểm tra cấp trên để tiếp tục cụ thể hóa và tổ chức thực hiện trong Đảng bộ CATW. Tiếp tục xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016, tập trung vào những vấn đề công tác trọng tâm để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chính trị và xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh. Bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát ở các cấp Đảng bộ phải có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, trung thành, giỏi về nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, gương mẫu về phẩm chất đạo đức…

Tong ket Chuong trinh hanh dong so 25 tiep tuc thuc hien Nghi quyet TW 4 (khoa XI) - Anh 3

Thượng tướng Bùi Quang Bền , Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an trao Bằng khen của Đảng ủy CATW cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, Đảng ủy CATW đã tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Đảng ủy CATW cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2010 – 2015; Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuẩn bị, phục vụ và tổ chức Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020…

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an