– Ngày 17/11, Bộ Ngoại giao ra Thông cáo cho biết: Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Ngài Si-môn Pê-rét (Shimon Peres), Tổng thống Nhà nước I-xra-en (State of Israel) sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 22 – 26/11/2011.

(ĐCSVN)Ngày 17/11, Bộ Ngoại giao ra Thông cáo cho biết: Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Ngài Si-môn Pê-rét (Shimon Peres), Tổng thống Nhà nước I-xra-en (State of Israel) sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 22 – 26/11/2011.