Tại cuộc gặp giữa Tổng thống Pháp với lãnh đạo các ngân hàng và tập đoàn bảo hiểm, nhiều vấn đề được đưa ra thảo luận như về phân bổ tài chính, cho vay lãi, cơ chế tài chính, hoạt động của doanh nghiệp...