Chủ tịch UBND thành phố Lê Hoàng Quân vừa có chỉ đạo chưa xem xét tờ trình xin tăng giá nước