Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đã chuyển giao bộ phần mềm ứng dụng mã nguồn mở dùng trong xây dựng chính quyền điện tử (e-Gov) của TP.HCM cho 28 tỉnh, thành phố.

TP.HCM chuyển giao bộ phần mềm ứng dụng mã nguồn mở.

Dựa trên kinh nghiệm triển khai phần mềm nguồn mở và kết quả bước đầu đạt được, TP.HCM đã chủ động chuyển giao cho các địa phương để giảm chi phí đầu tư xây dựng phần mềm, mở rộng sự kết nối, liên thông, liên kết và chia sẻ dữ liệu giữa các địa phương, tạo môi trường chung trong triển khai và ứng dụng các phần mềm chính quyền điện tử.

Theo đó, TP.HCM chuyển giao ứng dụng nền tảng để phát triển chính quyền điện tử sử dụng mã nguồn mở HCM Egov FrameWork Ver 2.0 và 10 ứng dụng mã nguồn mở phục vụ chỉ đạo điều hành của chính quyền và tác nghiệp của các cơ quan chuyên môn cho các tỉnh, thành phố. Trong thời gian tới TP tiếp tục hỗ trợ các tỉnh, thành phố trong quá trình triển khai ứng dụng ISO điện tử và chính quyền điện tử, coi đây là một trong các nội dung hợp tác giữa TP.HCM với các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Trong những năm qua, TP.HCM là địa phương đi đầu ứng dụng phần mềm mã nguồn mở để xây dựng các phần mềm ứng dụng phục vụ hoạt động, điều hành tác nghiệp cho các cấp chính quyền và cơ quan chuyên môn.

Theo báo Công Thương