Bộ Xây dựng đã ban hành quy chuẩn xây dựng mới (có hiệu lực kể từ ngày 3-4-2008) để thay thế một số nội dung của quy chuẩn xây dựng cũ ban hành...