TP.HCM: Nhiều kết quả bước đầu sau 1 năm tổ chức chính quyền đô thị

Thành phố đã đạt được nhiều kết quả ban đầu quan trọng, trong đó nổi bật là tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, quyền làm chủ của nhân được bảo đảm và phát huy.

Sau 1 năm thực hiện Nghị quyết 131/2021/QH14 (gọi tắt Nghị quyết 131) của Quốc hội và Nghị định số 33/2021/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định số 33) của Chính phủ về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Thành phố đã đạt được nhiều kết quả ban đầu quan trọng, trong đó nổi bật là tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, quyền làm chủ của nhân được bảo đảm và phát huy. Đồng thời, huy động ngày càng nhiều nguồn lực cho sự phát triển của TP.HCM hướng đến mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Thực hiện Nghị quyết 131 với nhiều nội dung quan trọng, trong đó TP.HCM đã thành lập thành phố Thủ Đức trên cơ sở sáp nhập 3 quận Thủ Đức, quận 9 và quận 2. Theo đánh giá của Ủy ban nhân dân (UBND) TP.HCM, các nhiệm vụ tổ chức chính quyền đô thị đã thực hiện đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ các yêu cầu đặt ra, việc chuyển tiếp thực hiện nhiệm vụ giữa 2 giai đoạn.

Cơ quan hành chính thành phố Thủ Đức (TP.HCM) hướng dẫn giải quyết thủ tục cho người dân.

Cơ quan hành chính thành phố Thủ Đức (TP.HCM) hướng dẫn giải quyết thủ tục cho người dân.

Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan, đơn vị khi thực hiện tổ chức chính quyền đô thị được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, tinh gọn, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả hoạt động; công tác cán bộ về cơ bản hoàn thành tốt. Đến nay đa số cán bộ được sắp xếp, bố trí lại phù hợp với trình độ chuyên môn và nguyện vọng, cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tại Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân TP.HCM vừa diễn ra mới đây, bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP.HCM cho biết, Thành phố sẽ tổ chức sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 131 của Quốc hội song song với việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, quyết liệt hơn trong quản trị thực thi nhằm góp phần giải quyết tốt mối quan hệ giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân.

Đặc biệt, Thành phố sẽ tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao; xây dựng hình ảnh và thương hiệu cho Thành phố theo các chỉ số đô thị thông minh, Thành phố toàn cầu của các tổ chức quốc tế đang đánh giá…

Để tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả tổ chức chính quyền đô thị, TP.HCM kiến nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu, đề xuất trình Chính phủ giao cho UBND TP.HCM trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định biên chế hành chính, số lượng người làm việc tại các đơn vị công lập trên địa bàn tùy vào tình hình thực tiễn của Thành phố.

Đồng thời, Thành phố kiến nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu, đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 33, trong đó quan tâm giải quyết các nội dung khó khăn, vướng mắc của Thành phố khi thực hiện chính quyền đô thị, đặc biệt là quy định tiêu chuẩn của quận, phường của đơn vị hành chính đô thị.

Về lĩnh vực tư pháp, TP.HCM để xuất Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ hướng dẫn hình thức và thể thức ban hành các văn bản, kể cả văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND quận, phường khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.

Trong lĩnh vực tài chính, Thành phố đề xuất Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ, báo cáo Quốc hội cho phép đơn vị dự toán ngân sách quận thuộc TP.HCM có dự phòng ngân sách như cấp ngân sách; có hướng dẫn về quy trình hoặc ban hành cơ chế đặc thù cho phép UBND quận thực hiện giao, quản lý, điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách của đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc như cấp ngân sách trước đây nhằm đảm bảo tính chủ động, kịp thời cho UBND quận trong công tác điều hành ngân sách.

Ngoài ra, UBND TP.HCM đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về quy trình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công của các quận theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019 và hướng dẫn về cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Thành phố để có cơ sở triển khai thực hiện theo quy định.

Đăng Khoa

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/tphcm-nhieu-ket-qua-buoc-dau-sau-1-nam-to-chuc-chinh-quyen-do-thi-142914.html