(PL)- UBND TP.HCM vừa phê duyệt chương trình chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu. Theo đó, TP.HCM sẽ thành lập tập đoàn IT (công nghệ thông tin) để có thể tăng khả năng sản xuất phần mềm.