(PL)- Theo báo cáo của UBND TP.HCM, chương trình phòng tránh lây truyền HIV từ mẹ sang con đã hạ tỷ lệ lây truyền 30%-35% (năm 2005) xuống 5%.