Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Tài, các công chức hành chính sẽ được trang bị kỹ năng nghiệp vụ theo yêu cầu công vụ, trang bị kiến thức về văn hóa công sở, trách nhiệm và đạo đức công vụ.

Thành phố cũng tập trung bồi dưỡng về kiến thức quản lý nhà nước và vai trò, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND TP và đại biểu HĐND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2011-2016 theo Chương trình, nội dung bồi dưỡng của Trung ương và vận dụng, bổ sung một số nội dung mang tính đặc thù hoạt động tại địa phương của đại biểu ở từng cấp khác nhau. Trong năm 2011, TP Hồ Chí Minh sẽ tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước của thành phố để trang bị nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, kỹ năng điều hành và thực thi công vụ cho đội ngũ công chức; đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, có khả năng đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố.