(CAO) Sở Công thương TPHCM mới lập đề cương chiến lược nhằm dự trữ nguồn hàng thiết yếu phục vụ cung cầu và bình ổn thị trường giai đoạn 2008-2010, định hướng đến năm 2015.