Ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư: Ổn định chính trị là ở lòng dân