Trên cơ sở kết quả rà soát, lập kế hoạch tổ chức tuyên truyền vận động và có biện pháp hỗ trợ ngay cho những hộ dân có yêu cầu nhằm chuyển đổi ngành nghề phù hợp trước khi thời hạn cấm lưu hành xe 3 - 4 tự chế của UBND TP có hiệu lực.