Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tuyên Quang về việc đầu tư, xây dựng Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào

Gốc
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Tuyên Quang do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 451/BDN ngày 30/12/2020, nội dung kiến nghị như sau:Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Tuyên Quang do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 451/BDN ngày 30/12/2020, nội dung kiến nghị như sau:

Đề nghị tiếp tục quan tâm đầu tư, xây dựng Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào với quy mô xứng tầm địa danh Thủ đô kháng chiến, Thủ đô khu giải phóng góp phần lưu giữ lịch sử truyền thống cách mạng và thúc đẩy phát triển du lịch của địa phương (Nội dung số 2).

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có trả lời cử tri.

Cổng TTĐT của Bộ trích đăng toàn văn phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Công văn số 523/BVHTTDL-VP ngày 22/2/2021 về giải quyết kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp 10, Quốc hội khóa XIV, như sau:

Trên cơ sở đề nghị của tỉnh Tuyên Quang, thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, giai đoạn 2011 - 2015 và Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa, giai đoạn 2016 - 2020 (gọi tắt là Chương trình), liên tục trong các năm từ 2011 - 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hỗ trợ tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp 20 lượt di tích, với số kinh phí là 22,35 tỷ đồng (trong đó, di tích ATK được hỗ trợ tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp 07 lượt di tích, với số kinh phí là 07 tỷ đồng).

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang chủ động đưa kinh phí thực hiện việc tu bổ, tôn tạo Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào vào kế hoạch trung hạn của địa phương và bố trí từ ngân sách địa phương cũng như huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang để trả lời cử tri./.

>>Toàn văn nội dung văn bản.

Nguồn Tổ Quốc http://toquoc.vn/tra-loi-kien-nghi-cua-cu-tri-tinh-tuyen-quang-ve-viec-dau-tu-xay-dung-khu-di-tich-lich-su-quoc-gia-dac-biet-tan-trao-192021242103711455.htm