(ANTĐ) - Tôi đã mua bảo hiểm cho xe ôtô, khi xe bị tai nạn tại hiện trường tôi bị mất một số tài sản giá trị. Tôi muốn tìm hiểu về nguyên tắc bồi thường trong phạm vi mức trách nhiệm bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm cho tôi như thế nào và tôi có được bồi thường về tài sản bị mất cắp hay không?

Trả lời: Căn cứ điều 12 Nghị định 103/2008 NĐ-CP ngày 16-9-2008: Khi có tai nạn xảy ra, doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp (DN) bảo hiểm ủy quyền phải phối hợp với chủ xe cơ giới, bên thứ ba hoặc người đại diện hợp pháp của các bên liên quan thực hiện giám định tổn thất, xác định nguyên nhân, mức độ tổn thất. Kết quả giám định, lập thành văn bản có chữ ký của các bên liên quan. DN bảo hiểm chịu trách nhiệm về chi phí giám định. Nếu chủ xe cơ giới không thống nhất về nguyên nhân và mức độ thiệt hại do doanh nghiệp bảo hiểm xác định, hai bên thỏa thuận chọn cơ quan giám định độc lập thực hiện việc giám định. Trong trường hợp các bên không thỏa thuận được việc trưng cầu giám định độc lập thì một trong các bên được yêu cầu tòa án nơi xảy ra tổn thất hoặc nơi cư trú của chủ xe cơ giới chỉ định giám định độc lập. Kết luận bằng văn bản của giám định độc lập có giá trị bắt buộc đối với các bên. Kết luận giám định độc lập khác với kết luận giám định của DN bảo hiểm. DN bảo hiểm phải trả chi phí giám định độc lập. Kết luận của giám định độc lập trùng với kết luận giám định của doanh nghiệp bảo hiểm, chủ xe cơ giới phải trả chi phí giám định độc lập. Trường hợp đặc biệt không thể thực hiện được việc giám định thì DN bảo hiểm được căn cứ vào các biên bản, kết luận của các cơ quan chức năng có thẩm quyền và các tài liệu liên quan để xác định nguyên nhân và mức độ thiệt hại và thực hiện nguyên tắc bồi thường căn cứ theo điều 14 Nghị định 103/2008 NĐ-CP ngày 16-9-2008: + Khi có tai nạn, trong phạm vi mức trách nhiệm bảo hiểm, DN bảo hiểm phải bồi thường cho chủ xe cơ giới số tiền mà chủ xe cơ giới đã bồi thường hoặc sẽ phải bồi thường cho người bị thiệt hại. Trường hợp chủ xe cơ giới chết hoặc bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn, doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường trực tiếp cho người bị thiệt hại. + Trường hợp cần thiết, DN bảo hiểm phải tạm ứng ngay những chi phí cần thiết và hợp lý trong phạm vi trách nhiệm bảo hiểm nhằm khắc phục hậu quả tai nạn. Mức bồi thường bảo hiểm về người: được xác định dựa trên Bảng quy định trả tiền bồi thường thiệt hại về người theo quy định của Bộ Tài chính. Mức bồi thường thiệt hại về tài sản: được xác định theo thiệt hại thực tế và theo mức độ lỗi của chủ xe cơ giới. + DN bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường phần vượt quá mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định của Bộ Tài chính. + Trường hợp chủ xe cơ giới đồng thời tham gia nhiều hợp đồng, bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự cho cùng một xe cơ giới thì số tiền bồi thường chỉ được tính theo hợp đồng bảo hiểm đầu tiên. Căn cứ điều 13 mục 5 Nghị định 103/2008 NĐ-CP ngày 16-9-2008 thì DN bảo hiểm không phải bồi thường thiệt hại đối với tài sản bị mất cắp hoặc bị cướp trong khi xảy ra tai nạn. (VPLS Phúc Thọ, 23 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội)