Hỏi: Đề nghị Báo Nhân Dân cho biết quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động trong bảo đảm an toàn - vệ sinh lao động? NGUYỄN VĂN HUY (Hải Phòng)

Trả lời: Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT, ngày 10-1-2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động trong bảo đảm an toàn - vệ sinh lao động (ATVSLĐ): Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện các quy định về ATVSLĐ, tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ở cơ sở.

Đơn vị sử dụng lao động có quyết định phân định trách nhiệm và quyền hạn về ATVSLĐ cho các cán bộ quản lý, bộ phận chuyên môn và các đơn vị trực thuộc, phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh của cơ sở. Người sử dụng lao động có thể bổ sung nhân sự, trách nhiệm và quyền hạn cho các bộ phận để phù hợp điều kiện của cơ sở, nhưng phải bảo đảm đúng thẩm quyền của mình, đồng thời phù hợp quy định của pháp luật hiện hành. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong công tác ATVSLĐ theo quy định hiện hành. Hằng năm, khi xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh, phải lập và phê duyệt kế hoạch, biện pháp ATVSLĐ và cải thiện điều kiện lao động. Trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân và thực hiện các chế độ khác về bảo hộ lao động, ATVSLĐ đối với người lao động. Cử người giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy định, nội quy, biện pháp ATVSLĐ. Phối hợp công đoàn cơ sở xây dựng và duy trì sự hoạt động của mạng lưới an toàn - vệ sinh viên. Xây dựng, rà soát nội quy, quy trình ATVSLĐ, kế hoạch ứng cứu khẩn cấp phù hợp từng loại máy, thiết bị, vật tư và nơi làm việc. Tổ chức huấn luyện, hướng dẫn các tiêu chuẩn, quy định, biện pháp ATVSLĐ đối với người lao động. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, khám bệnh nghề nghiệp (nếu có) cho người lao động. Tổ chức giám định tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho người lao động sau khi đã được điều trị ổn định. Thực hiện việc khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; thống kê, báo cáo tình hình thực hiện công tác ATVSLĐ.