Trách nhiệm thuộc về ai?

Báo QĐND số 16916 ra ngày chủ nhật 25-5-2008 đã có bài “Dự án với tốc độ... rùa” phản ánh tiến độ triển khai thực hiện và đền bù giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đầu tư xây dựng khu du lịch hồ Kim Quy...

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.nhipcaubandoc.36389.qdnd