Là thành công theo nhận định của nhà tổ chức. Nhưng một lượng vốn nhỏ không gọi đủ cũng cần xem xét lại...