Trao đổi tập tin qua FXP

Giao thức FXP cho phép truyền thẳng tập tin giữa hai máy chủ FTP không qua máy tính người dùng. Phần lớn người dùng mạng không biết về giao thức này, đồng thời lỗi bảo mật đã hạn chế sự phổ biến của nó, nhưng trong một số trường hợp FXP có thể có ích.

Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/magazine_a.asp?atcl_id=5f5e5d5b5c5657&t=mzdetail