Theo nghiên cứu của Ngân hàng Thanh toán quốc tế, trao đổi tiền tệ toàn cầu đã tăng mạnh và đạt tới 4.000 tỷ USD/ngày, tăng 20% so với kim ngạch 3.300 tỷ USD/ngày của năm 2007 trước khủng hoảng.

Trao đổi tiền tệ toàn cầu tăng mạnh bắt nguồn từ các nhà đầu tư tại các nước phát triển tăng và hoạt động đa dạng hóa đầu tư của họ ra nước ngoài sau khi nền kinh tế toàn cầu phục hồi. TTXVN