(CafeF) - CTCP Cao su Tây Ninh (mã: TRC) 9 tháng đạt 145,8 tỷ đồng lợi nhuận bằng 98,3% kế hoạch cả năm trong đó riêng lợi nhuận quý III công ty đạt hơn 80 tỷ đồng.