Công tác vận động nữ CNVC-LĐ của các cấp CĐ tỉnh Bắc Giang có nhiều hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo nữ CNVC-LĐ trong tỉnh tham gia như tập huấn Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; tọa đàm trao đổi kiến thức về giới và kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc...

Qua thi đua học tập, LĐ sáng tạo, năm 2009 đã có trên 80% số nữ CNVC-LĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; 350 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sáng kiến kinh nghiệm có sự tham gia chủ trì và đồng chủ trì của nữ CNVC-LĐ đã được áp dụng vào SXKD, mang lại hiệu quả KT-XH. Năm nay, LĐLĐ Bắc Giang phấn đấu tiếp tục có 80% số nữ CNVC-LĐ trở lên đạt “Hai giỏi”.