Hỏi:

Trong năm qua do không có nguyên liệu sản xuất nên công ty chúng tôi có thời gian tạm ngừng sản xuất 3 tháng để bảo dưỡng sửa chữa máy do vậy thời gian này chúng tôi có được tính và trích khấu hao tài sản cố định vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế không? (Trịnh Thị Phương, Tân Hưng, Tân Châu, Tây Ninh) ng tôi có được tính và trích khấu hao tài sản cố định vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế không? (Trịnh Thị Phương, Tân Hưng, Tân Châu, Tây Ninh) Trả lời: Tại Điểm 1 Mục III Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC (22/12/2003) của Bộ Tài chính về thuế thu nhập doanh nghiệp có hướng dẫn: “1.1. Tài sản cố định được trích khấu hao và tính vào chi phí hợp lý phải đáp ứng các điều kiện sau: tài sản cố định sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh; tài sản cố định có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và các giấy tờ hợp pháp khác chứng minh là tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của cơ sở kinh doanh; tài sản cố định được quản lý, theo dõi, hạch toán kế toán trong sổ sách kế toán của cơ sở kinh doanh theo chế độ quản lý và hạch toán kế toán hiện hành”. Tại Điểm 2 Điều 9 Mục III Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC (12/12/2003) của Bộ Tài chính về ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định có hướng dẫn: “Những tài sản cố định không tham gia vào hoạt động kinh doanh thì không phải trích khấu hao, bao gồm: tài sản cố định thuộc dự trữ Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý hộ, giữ hộ; tài sản cố định phục vụ cho các hoạt động phúc lợi trong doanh nghiệp như nhà trẻ, câu lạc bộ, nhà truyền thống, nhà ăn... được đầu tư bằng quỹ phúc lợi; Những tài sản cố định phục vụ cho nhu cầu chung toàn xã hội, không phục vụ cho hoạt động kinh doanh của riêng doanh nghiệp như đê đập, cầu cống, đường xá... mà Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý; tài sản cố định khác không tham gia vào hoạt động kinh doanh”. Căn cứ theo hướng dẫn nêu trên, trong năm qua công ty có thời gian tạm ngừng sản xuất 3 tháng để bảo dưỡng sửa chữa máy do không có nguyên liệu sản xuất thì trong thời gian ngừng sản xuất tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh do vậy doanh nghiệp không được tính và trích khấu hao tài sản cố định vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế.