QĐND - Đảng ủy Tổng cục Hậu cần (TCHC) vừa tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai chỉ thị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng. Các đại biểu là cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc TCHC đã nghiên cứu những nội dung của Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 464-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chỉ thị 922-CT/ĐU của Thường vụ Đảng ủy TCHC về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Trên cơ sở các nội dung được phổ biến, quán triệt, Đảng ủy TCHC đã triển khai tới các cấp ủy đảng trực thuộc 5 vấn đề cơ bản trong chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Tổng cục. Theo đó, các cấp ủy, cán bộ, đảng viên cần nắm vững mục đích, yêu cầu, nội dung, nguyên tắc, thủ tục đại hội, nhất là những vấn đề mới. Cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng các văn kiện và công tác nhân sự cấp ủy; kết hợp công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan, đơn vị; nâng cao tinh thần cảnh giác, SSCĐ cao, chủ động xử lý kịp thời mọi tình huống...

MÈ QUANG THẮNG