QĐND - Đảng ủy Quân khu 9 vừa tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo về Đại hội Đảng các cấp trong LLVT quân khu tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 10 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tại hội nghị, hơn 500 cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu 9 được nghe các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy quân khu quán triệt Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 464 của Quân ủy Trung ương, Chỉ thị số 879 và kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy quân khu về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; các hướng dẫn về công tác tổ chức, kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, bảo vệ Đại hội Đảng các cấp trong LLVT quân khu… Qua hội nghị, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị nhận thức sâu sắc và nắm vững những nội dung quan trọng về Đại hội Đảng các cấp, tập trung làm tốt công tác xây dựng văn kiện, chuẩn bị nhân sự khóa mới và tiến hành đại hội đảng cấp mình đúng nguyên tắc, thủ tục.

PHƯƠNG HÀ