Triển khai cuộc thi ''Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh''

Gốc
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi 'Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh' năm 2021. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên phạm vi cả nước.

Đây là năm thứ 7 liên tiếp Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc thi này. Năm 2020, cuộc thi đã thu hút gần 1,5 triệu thí sinh đăng ký dự thi.

Các Sở Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường triển khai cuộc thi sâu rộng đến toàn thể học sinh, sinh viên, cán bộ quản lý, giáo viên trẻ, đoàn viên, thanh niên ở trong nước và lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài. (Ảnh minh họa)

Cuộc thi nhằm tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Ngành nhằm đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII; góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; góp phần thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 4/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên”.

Nội dung cuộc thi tập trung tuyên truyền về những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ; tư tưởng Hồ Chí Minh về sự nghiệp giáo dục Việt Nam; những bài học về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nội dung cơ bản trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những thành tựu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là trong 35 năm đổi mới; những chủ trương lớn trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường triển khai cuộc thi sâu rộng đến toàn thể học sinh, sinh viên, cán bộ quản lý, giáo viên trẻ, đoàn viên, thanh niên ở trong nước và lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài; đồng thời chủ động tuyên truyền và tổ chức cho các tập thể, cá nhân tham gia để cuộc thi lan tỏa và thu hút thí sinh dự thi.

Các Sở Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường có trách nhiệm chủ trì thành lập Ban Tổ chức và bộ phận thường trực cuộc thi của địa phương để chỉ đạo và triển khai tổ chức cho thí sinh dự thi; hướng dẫn học sinh, sinh viên, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi; thường xuyên rà soát, xác minh thông tin thí sinh để bảo đảm tính công bằng và quyền lợi của thí sinh.

Công tác chuẩn bị cuộc thi được tiến hành từ tháng 4 đến tháng 8/2021. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành thể lệ cuộc thi; tổ chức biên soạn, thẩm định câu hỏi và đáp án; chạy thử phần mềm cuộc thi...

T.P

Nguồn LĐTĐ https://laodongthudo.vn/trien-khai-cuoc-thi-tuoi-tre-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-121221.html