(HQ Online)- Tổng cục Hải quan vừa ban hành Kế hoạch triển khai Đề án tăng cường năng lực kiểm tra sau thông quan (KTSTQ) đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020.

Mục tiêu của Kế hoạch triển là khai hiệu quả các nội dung của Đề án theo phê duyệt của Bộ Tài chính (Quyết định 1202/QĐ-BTC), xem đây là một bộ phận không tách rời, thiết yếu của tiến trình hiện đại hóa hải quan. Kế hoạch cũng đưa ra các cơ chế triển khai, phối hợp, quản lý và đôn đốc thực hiện các nhóm giải pháp của Đề án nhằm đảm bảo hoàn thành công việc đúng lộ trình.

Song song với đó, Tổng cục Hải quan đã thành lập Ban chỉ đạo triển khai Đề án do Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Dương Thái làm Trưởng ban.

Ngày 24-5-2013, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1202/QĐ-BTC phê duyệt Đề án tăng cường năng lực KTSTQ đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020. Đề án đã đưa ra các mục tiêu cơ bản như: Xây dựng, hoàn thiện cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất từ Luật tới các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến công tác KTSTQ; công tác nghiệp vụ KTSTQ được thực hiện thường xuyên, thống nhất đúng quy định của pháp luật, quy trình nghiệp vụ; đẩy mạnh hoạt động KTSTQ tại doanh nghiệp nhằm hướng tới đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, đảm bảo hoạt động KTSTQ dần phù hợp với chuẩn mực quốc tế. Xây dựng các chuyên đề theo kế hoạch để chỉ đạo các đơn vị hải quan địa phương thực hiện KTSTQ có hiệu quả...

T.Bình