Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Triển khai giải pháp cải thiện các chỉ số CCHC thuộc lĩnh vực nội vụ

Kinhtedothi – UBND TP Hà Nội yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TP và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số PAR-Index, SIPAS, PAPI năm 2022 và các năm tiếp theo thuộc lĩnh vực nội vụ.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, UBND TP yêu cầu các đơn vị thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý về mục tiêu, nhiệm vụ và sự cần thiết phải sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế theo sự chỉ đạo thống nhất trong toàn hệ thống chính trị của Trung ương và Thành phố để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhận thức đúng, đủ yêu cầu nhiệm vụ và nghiêm chỉnh chấp hành.

Tiếp tục rà soát, đánh giá hiệu quả sau sắp xếp tổ chức bộ máy tại cơ quan, đơn vị trong thời gian vừa qua và đề xuất, kiến nghị phương án kiện toàn, sắp xếp lại cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị. Trong quá trình sắp xếp, cần ưu tiên các giải pháp đảm bảo tối đa quyền lợi cho đối tượng phải sắp xếp như: Bố trí công việc phù hợp theo vị trí việc làm và năng lực sở trường, đảm bảo chế độ chính sách về lương, phụ cấp để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động yên tâm, đồng thuận.

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc TP; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước UBND TP về việc tuyên truyền, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tại cơ quan, đơn vị mình. Kết quả thực hiện nội dung này được đánh giá qua kết quả khảo sát, điều tra xã hội học tại cơ quan, đơn vị hàng năm.

Về nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, căn cứ Quy định của Thành ủy, Quyết định của UBND TP quy định về phân cấp thẩm quyền, điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục về công tác cán bộ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, sớm ban hành Quy định cụ thể hóa tại cơ quan, đơn vị mình và công bố công khai tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị biết và giám sát thực hiện.

UBND TP giao thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc TP; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức tập huấn các nội dung quy định theo các Quyết định của UBND TP, trong đó tập trung nội dung về phân cấp thẩm quyền, trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc trong công tác cán bộ và thực hiện chế độ chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị, gồm: Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND TP ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND TP;

Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 của UBND TP ban hành Quy định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, điều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, cử người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý, quyết định của Chủ tịch UBND TP, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND TP, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã.

Các nội dung trên là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nằm trong chỉ số thành phần đánh giá Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) của TP Hà Nội. UBND TP yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.

Thủy Tiên