Triển khai gói 40.000 tỷ đồng hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước

Chiều ngày 6/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước (gói 40.000 tỷ đồng) đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thông qua các khoản vay ngân hàng (NH) thương mại theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 03/2022/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tại điểm cầu Đồng Tháp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Đồng Tháp

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Đồng Tháp

Theo NH Nhà nước Việt Nam, Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định, đối tượng được hỗ trợ lãi suất là các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có mục đích vay vốn thuộc 2 nhóm: các ngành hàng không, vận tải kho bãi; du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống; giáo dục - đào tạo; nông - lâm nghiệp - thủy sản; công nghiệp chế biến - chế tạo; xuất bản phần mềm, lập trình máy vi tính và hoạt động liên quan, hoạt động dịch vụ thông tin; bao gồm cả hoạt động xây dựng phục vụ trực tiếp cho các ngành kinh tế này, trừ hoạt động xây dựng cho mục đích kinh doanh bất động sản và nhóm: thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ (danh mục dự án do Bộ Xây dựng tổng hợp từ UBND tỉnh, thành phố và công bố bằng văn bản, trên cổng thông tin điện tử của bộ). Mức lãi suất hỗ trợ là 2%/năm.

Bên cạnh đó, thời hạn được hỗ trợ lãi suất tính từ ngày giải ngân khoản vay đến thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay theo thỏa thuận giữa NH thương mại và khách hàng, phù hợp với nguồn kinh phí hỗ trợ lãi suất được thông báo, nhưng không vượt quá ngày 31/12/2023. Các khoản vay được hỗ trợ lãi suất đáp ứng các điều kiện vay vốn thông thường, được ký kết thỏa thuận cho vay và giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2022 đến ngày 31/12/2023, sử dụng vốn đúng mục đích, chưa được hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước theo các chính sách khác...

Đối với Thông tư số 03/2022/TT-NHNN của NH Nhà nước, NH thương mại thực hiện cho vay hỗ trợ lãi suất theo quy định của pháp luật hiện hành về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh NH nước ngoài đối với khách hàng, quy định tại Nghị định số 31/2022/NĐ-CP, thông tư này và quy định pháp luật có liên quan.

Về phương thức hỗ trợ lãi suất, đến thời điểm trả nợ của từng kỳ hạn trả nợ lãi, NH thương mại lựa chọn thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với khách hàng theo một trong các phương thức: giảm trừ trực tiếp số lãi tiền vay; thu của khách hàng toàn bộ lãi tiền vay trong kỳ và hoàn trả khách hàng số tiền lãi vay được hỗ trợ lãi suất trong cùng ngày thu lãi.

Trang Huỳnh

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/kinh-te/trien-khai-goi-40-000-ty-dong-ho-tro-lai-suat-tu-ngan-sach-nha-nuoc-106644.aspx