Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Triển khai kế hoạch giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ trong toàn quốc

Sáng 29/6, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn, triển khai hai chuyên đề giám sát năm 2021, gồm: Giám sát tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp; giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ.

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến.

Phát biểu ý kiến khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực cho biết, thực hiện Kế hoạch số 240/KH-MTTW-UB ngày 31/12/2020 về Kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần đầu tiên xây dựng kế hoạch triển khai giám sát hai chuyên đề trên phạm vi toàn quốc.

Trong đó, việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của chủ tịch UBND các cấp được thực hiện theo quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản quy phạm hướng dẫn. Qua giám sát một số địa phương trong những năm vừa qua cho thấy, kể từ khi có những quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chính quyền địa phương mà nhất là Chủ tịch UBND các cấp đã quan tâm thực hiện. Tuy nhiên, hiệu quả chưa được như mong muốn, quyền của người dân chưa được thực hiện và bảo vệ triệt để; mặt khác vần đề này cũng là vần đề đang được cử tri và nhân dân quan tâm.

Bên cạnh đó, công tác giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ đã được quy định trong các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tuy nhiên, đây là vấn đề còn mới, khó làm. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức triển khai, giám sát thí điểm ở một số địa phương, đã ban hành thông tri hướng dẫn, một số địa phương đã triển khai và có kết quả bước đầu. Để thực hiện yêu cầu nhiệm vụ mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Năm nay, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành kế hoạch giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ triển khai thực hiện trên phạm vi toàn quốc, có phân cấp cụ thể với một số nội dung cơ bản, quan trọng trong công tác cán bộ, và đảng viên.

Đồng chí Ngô Sách Thực nhấn mạnh, tại thời điểm này tình hình dịch bệnh còn diễn ra phức tạp ở một số địa phương, việc tập huấn, triển khai hai chuyên đề giám sát cũng gặp những khó khăn nhất định. Bên cạnh đó, do điều kiện sáu tháng đầu năm 2021 cả hệ thống chính trị nói chung và Mặt trận Tổ quốc các cấp nói riêng tập chung cho công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cho nên hai chuyên đề giám sát được triển khai cùng lúc vào thời điểm quý 3/2021, kết thúc trước ngày 30/9 để đánh giá, báo cáo kiến nghị trước kỳ họp Quốc hội khóa XV và kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp ở địa phương.

Đồng chí Ngô Sách Thực đề nghị, Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tập trung nghiên cứu kỹ nội dung tập huấn, nghiên cứu kỹ những văn bản quy định liên quan, tổ chức triển khai kế hoạch phù hợp tình hình địa phương, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả, báo cáo kết quả kịp thời; các địa phương tập hợp, phản ánh những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề liên quan đến nội dung, phương pháp, cách làm, thời gian, tiến độ thực hiện hai chuyên đề giám sát để trao đổi, thống nhất triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện thường xuyên liên hệ với Mặt trận Trung ương thông qua ban Dân chủ - Pháp luật, để thông tin, trao đổi, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Chuyên đề "Giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ" năm 2021

Chủ thể, đối tượng giám sát:

- Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát Ban Thường vụ cấp ủy, UBND cấp tỉnh;

- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh giám sát Ban Thường vụ cấp ủy, UBND cấp huyện;

- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện giám sát Ban Thường vụ Đảng ủy cấp xã;

- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã giám sát Ban Chi ủy ở thôn, Tổ dân phố và chỉ đạo, hướng dẫn Ban công tác Mặt trận giám sát cán bộ, đảng viên ở nơi cư trú.
Phạm vi, thời gian giám sát:

- Phạm vi giám sát: Giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ đối với cấp ủy các cấp, giám sát cán bộ, đảng viên nơi cư trú trên địa bàn toàn quốc.

- Thời điểm giám sát: Việc thực hiện các quy định về giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2020 đến 30/12/2020.

Nội dung giám sát:
1. Giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện:
- Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 3/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về ban hành “Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”;

- Quy định số 101 - QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp;

- Quy định số 124-QĐ/TW ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”;

- Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị “về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”;

- Quy định số 213-QĐ/TW ngày 2/1/2020 của Bộ Chính trị khóa XII "về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú"; việc kê khai, công khai, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng và chính quyền, cơ quan hành chính Nhà nước các cấp.

2. Giám sát việc thực hiện các quy định về công tác cán bộ:
- Thực hiện các quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, lao động hợp đồng;

- Thực hiện các quy định về bổ nhiệm cán bộ;

- Thực hiện các quy định về chuyển đổi vị trí việc làm (Theo Nghị định Số: 59/2019/NĐ-CP, ngày 1/7/2019 của Chính Phủ);

- Thực hiện các quy định về kê khai, công khai tài sản đối với cán bộ, công chức, viên chức của các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng và chính quyền, cơ quan hành chính Nhà nước các cấp (Theo Nghị định Số: 130/2020/NĐ-CP, ngày 20/10/2020 của Chính Phủ);

3. Giám sát cán bộ, đảng viên ở nơi cư trú
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban Công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố giám sát việc việc thực hiện:

- Quy định số 124-QĐ/TW ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”,

- Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị “về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”,

- Quy định số 213-QĐ/TW ngày 2/1/2020 của Bộ Chính trị khóa XII "về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú" của cán bộ, đảng viên ở nơi cư trú.

Chuyên đề "Giám sát tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp" năm 2021

Chủ thể, đối tượng giám sát:
Ngoài việc Mặt trận Tổ quốc các cấp thường xuyên theo dõi, giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của chính quyền cùng cấp. Đợt này triển khai:

- Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát Chủ tịch UBND cấp tỉnh;

- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh giám sát Chủ tịch UBND cấp huyện;

- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện giám sát Chủ tịch UBND cấp xã;

- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã phối hợp cấp huyện giám sát Chủ tịch UBND cấp xã.

Phạm vi, thời gian giám sát
- Phạm vi giám sát: Giám sát tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn toàn quốc.

- Thời điểm giám sát: Việc thực hiện tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp từ ngày 1/1/2020 đến 30/6/2021.

Nội dung giám sát: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác tiếp công dân của chủ tịch UBND các cấp; việc tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

VĨNH KHANG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/trien-khai-ke-hoach-giam-sat-can-bo-dang-vien-va-cong-tac-can-bo-trong-toan-quoc-652736/