(Chinhphu.vn) - Triển khai thi hành Luật Dân quân tự vệ, Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 289/QĐ-TTg xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành, địa phương, bảo đảm đồng bộ, đạt kết quả thiết thực.

Từ nay đến tháng 6/2010, các Bộ, ngành và địa phương tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền, thống kê những văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ để phù hợp với Luật Dân quân tự vệ. Bộ Quốc phòng sẽ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng 2 Nghị định, 1 Quyết định, 3 Thông tư liên tịch, 17 Thông tư của Bộ. Trong tháng 3 và tháng 5/2010, các Bộ Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm ban hành các Thông tư hướng dẫn việc thi hành Luật Dân quân tự vệ. Bộ Quốc phòng được phân công chủ trì tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao trách nhiệm, thống nhất nhận thức cho đội ngũ cán bộ các cấp, lực lượng dân quân tự vệ và nhân dân về Luật Dân quân tự vệ và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật. Với kinh phí dự tính khoảng 23,65 tỷ đồng, Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về dân quân tự vệ sẽ được thực hiện trong 2 năm 2010 và 2011, trong đó có xây dựng mô hình điểm tuyên truyền cấp xã, phường 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (mỗi tỉnh thí điểm tại 1 xã, phường). Bên cạnh đó, Đề án xây dựng mô hình điểm về tổ chức, huấn luyện và hoạt động của dân quân tự vệ; những giải pháp chủ yếu quản lý dân quân tự vệ giai đoạn 2010-2012 sẽ được thực hiện với kinh phí dự tính hơn 17,326 tỷ đồng. Đồng thời, sẽ thực hiện Đề án đào tạo thí điểm cán bộ quân sự Ban Chấp hành quân sự cấp xã trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở (mỗi loại hình đào tạo mở 1 lớp 70 học viên) với kinh phí gần 14 tỷ đồng. Tuấn Khang (Nguồn: Quyết định 289/QĐ-TTg)