Triển khai toàn diện, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị

Theo đánh giá của Cục Chính trị (Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam), từ đầu năm đến nay, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong cơ quan Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, triển khai toàn diện, sát tình hình nhiệm vụ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm của các cơ quan, đơn vị.

Ảnh minh họa / qdnd.vn

Ảnh minh họa / qdnd.vn

Cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp thuộc Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam luôn bám sát chỉ thị, hướng dẫn, chủ động triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trên; làm tốt công tác giáo dục chính trị, thông tin tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận cán bộ, chiến sĩ, nhất là trước những vấn đề khó khăn, phức tạp.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện theo đúng nguyên tắc, quy trình, quy định, bảo đảm chất lượng...

HÀ KIM NGỌC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/trien-khai-toan-dien-hieu-qua-hoat-dong-cong-tac-dang-cong-tac-chinh-tri-701398